6 คุณลักษณะสำคัญที่ Google ปลูกฝังให้กับเหล่า “ผู้จัดการหน้าใหม่”

2787

การพัฒนาจากพนักงานธรรมดาไปสู่การเป็นผู้จัดการไม่ใช่เรื่องง่าย ในหลายๆ กรณี ทักษะที่คุณมียังไม่เพียงพอต่อการอยู่ในฐานะผู้จัดการ โชคดีที่เรามีองค์กรเช่น Google ซึ่งใช้เวลาหลายปีในการค้นคว้าเกี่ยวกับระยะเปลี่ยนผ่านนี้ เพื่อช่วยให้เรารู้ถึงเคล็ดลับสู่ความสำเร็จในการเป็นผู้จัดการหน้าใหม่ได้

จากโครงการของ Google ที่ชื่อว่า Project Oxygen ซึ่งวิเคราะห์ลักษณะต่างๆ ของผู้จัดการมากกว่า 10,000 อย่าง รวมไปถึงผลการปฏิบัติงาน แบบสำรวจ และการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลผู้จัดการยอดเยี่ยม เป็นต้น โดยทาง Google ได้ระบุนิสัย 8 ประการ ของผู้จัดการที่มีประสิทธิภาพสูงจากการวิจัยครั้งนี้ นอกจากนี้ก็ยังได้จัดทำเวิร์คช็อปด้านการจัดการเพื่อแบ่งปันความรู้ที่ได้กับบรรดาผู้จัดการของ Google และแบ่งปันสู่สาธารณะชนผ่าน เว็บไซต์ Re:Work ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่บอกกล่าวมุมมองของ Google ต่อการทำงานเหล่านี้อีกด้วย

ลองมาดูที่ 6 คุณลักษณะสำคัญที่ Google ปลูกฝังให้กับผู้จัดการของพวกเขาทุกคน

 

1. มุมมองความคิดและค่านิยม

จากการวิจัยของ Dr. Carol Dweck ศาสตราจารย์สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด พบว่า Google สนับสนุนให้เหล่าผู้จัดการของตนพัฒนากรอบความคิดที่เปิดรับการเติบโต (Growth mindset) ซึ่งจะตรงกันข้ามกับกรอบความคิดที่ตีกรอบขีดความสามารถของตนเอง (Fixed Mindset) บุคคลที่มีกรอบคิดแบบ Growth เชื่อว่าความรู้และทักษะสามารถฝึกฝนกันได้ จึงทำให้กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้  ท้าทายตัวเอง  ทดลองทำสิ่งใหม่ๆ และมีพัฒนาศักยภาพตนเองได้ในที่สุด ถึงแม้ว่าความสำเร็จ มักต้องอาศัยความมุ่งมั่นและการทุ่มเทอย่างหนัก แต่งานวิจัยชิ้นนี้แสดงให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็น ผลพลอยได้อย่างหนึ่งจากการได้ปรับเปลี่ยนระบบความคิดและทัศนคติใหม่

นอกจากนี้ Google ยังกระตุ้นให้ผู้จัดการแสดงคุณค่าที่ตนเองยึดถือออกมาและยกระดับรูปแบบการทำงานของพวกเขาให้ดีขึ้น โดยไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อจะควบคุมความคิดของพวกเขาแม้แต่น้อย แต่เพียงเพื่อช่วยแต่ละคนดึงเอาแนวคิดของตนมาขับเคลื่อนและพัฒนาการทำงานต่างหาก ในเมื่อเหล่าผู้จัดการมักต้องเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องสำคัญๆ และต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนอยู่โดยตลอด ดังนั้น หลักคุณค่าในการทำงานจึงสามารถช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ด้วย

2. ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence: EI)

Daniel Goleman และ Richard Boyatzis ผู้เชี่ยวชาญด้านความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence: EI) กล่าวว่า ความฉลาดทางอารมณ์ คือความสามารถในการรับรู้เข้าใจอารมณ์ของตนเองและคนอื่นๆ เพื่อใช้การจัดการพฤติกรรมและความสัมพันธ์ต่อผู้อื่น กล่าวได้อีกอย่างก็คือ มันคือทักษะการพัฒนาระดับความตระหนักรู้ในตนเองนั่นเอง

ผู้จัดการที่มีความตระหนักรู้ในตัวเองสามารถตัดสินใจสิ่งต่างๆ ได้ดีขึ้น สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าถึงได้ง่ายอีกด้วย  Goleman รายงานว่าการเป็นผู้นำที่มีความฉลาดทางอารมณ์นั้นไม่ได้เป็นแค่เพียงตัวขับเคลื่อนเท่านั้น แต่อาจมีผลต่อประสิทธิภาพขององค์กรที่เพิ่มมากขึ้นถึง 20-30 เปอร์เซ็นต์ได้เลยทีเดียว

3. การเปลี่ยนผ่านสู่สถานะผู้จัดการ

แม้ว่าข้อนี้อาจไม่ใช่ลักษณะนิสัย อย่างไรก็ตาม จากคู่มือคำแนะนำการฝึกอบรมผู้จัดการใหม่ของ Google คุณจะเห็นว่า ผู้สอนได้กระตุ้นให้ผู้จัดการฝึกหัดแลกเปลี่ยนอุปสรรคและความรู้สึกต่อการเป็นผู้จัดการกับคนอื่นๆ เพื่อให้ทุกคนรู้ว่าความอ่อนแอไม่ใช่เรื่องผิด และระหว่างที่แบ่งปันประสบการณ์กันนั้น คนอื่นๆ ก็จะคอยให้คำแนะนำและนำเสนอกลยุทธ์ใหม่ที่ช่วยแก้ปัญหาร่วมกันได้อีกด้วย

ผู้จัดการทุกคนควรรู้ว่าพวกเขาไม่ได้อยู่เพียงลำพัง เพราะคนอื่นๆ ก็ได้เผชิญกับความท้าทายเช่นเดียวกัน และพวกเขาสามารถช่วยเหลือคุณได้เสมอ ถ้าหากคุณเปิดใจรับ

4. การฝึกเป็นโค้ชที่ดี

จาก Project Oxygen พบว่าคุณลักษณะอันดับหนึ่งของผู้จัดการที่มีคุณภาพก็คือ การเป็นโค้ชที่ดี ซึ่ง Google ได้ให้แนะนำว่าในการเป็นโค้ชที่ได้ไว้ ดังนี้

 • ให้คำแนะนำที่ชัดเจนและถูกกาลเทศะ
 • ให้ข้อเสนอแนะที่จริงจังและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น
 • มีทักษะการสื่อสารหลากหลายวิธีในการประชุมตัวต่อตัว  
 • ฝึกฝนทักษะ “การฟังเชิงรุก (active listening)” หรือว่าการฟังอย่างตั้งใจนั่นเอง
 • ตระหนักรู้ในมุมมองความคิดของตนและผู้อื่น
 • ถามคำถามปลายเปิดเพื่อสังเกตความมีไหวพริบของพนักงาน

5. การให้ข้อคิดเห็นอย่างเป็นประโยชน์

คำพูดของผู้จัดการมีอำนาจที่สามารถทั้งสร้างและทำลายในตัวของมันเองได้ ซึ่ง Google เองก็เข้าใจในจุดนี้ จึงได้แนะแนวบรรดาผู้จัดการให้มีเหตุมีผล ปราศจากอคติในการแสดงความคิดเห็นต่อทีมงานของตน โดยผสมผสานทั้งข้อคิดเห็นเชิงบวกที่สร้างแรงบันดาลใจและเชิงลบที่ช่วยในการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งนี้ก็เพื่อแสดงออกถึงความจริงใจ ความรู้สึกขอบคุณ และชี้ให้เห็นโอกาสที่พวกเขาจะได้พัฒนาตนเองด้วยความเข้าใจนั่นเอง

6. การตัดสินใจ

เพื่อให้แน่ใจว่าการตัดสินจะไม่เกิดขึ้นแบบส่งเดช Google จึงได้เสนอให้ใช้ คำถาม 5 ข้อ เพื่อเป็นแนวทางให้เหล่าผู้จัดการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น

 • จุดประสงค์ของคุณและทีมงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่? (ค้นหาและระบุสาเหตุออกมา)
 • ทำไมมันจึงสำคัญนัก? (ส่งเสริมเป้าหมายทางธุรกิจอื่นๆ หรือไม่)
 • ใครเป็นผู้ตัดสินใจ?
 • แล้วจะตัดสินใจอย่างไรบ้าง?
 • ผู้อื่นจะรู้ผลการตัดสินใจได้เมื่อไหร่? (ไม่ละเลยผู้ร่วมถือผลประโยชน์)

นอกจากนี้เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถตัดสินใจอย่างชาญฉลาด Google สนับสนุนให้ผู้จัดการแต่ละคนลองเสนอแนวคิด พร้อมเหตุผลและข้อมูลสนับสนุน  สอบถาม มุมมองความคิดเห็นของคนอื่นๆ แล้วจึงวิเคราะห์สรุปผลให้เกิดความเข้าใจตรงกันก่อนการตัดสินใจด้วย

แม้ว่า 6 คุณลักษณะเหล่านี้อาจดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาที่ใครๆ ก็ทราบดีอยู่แล้ว แต่ Google ยืนยันว่า วิธีนี้ช่วยให้ผู้จัดการของพวกเขามีการประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้นถึง 75% เลยทีเดียว

 

Source: Inc-asean