ผลการวิจัยพบว่าเด็กผู้หญิงแก้ไขปัญหาได้ดีกว่าเด็กผู้ชายเมื่อทำงานเป็นทีม

785

องค์กรเพื่อการร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ได้ทำการสำรวจเด็กอายุ 15 ปี จำนวน 125,000 คน จาก 52 ประเทศทั่วโลก เพื่อทดสอบทักษะ ในการร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหา ของพวกเขา ผลที่ได้คือเด็กผู้หญิงมีทักษะดังกล่าวดีกว่าเด็กผู้ชาย

โดยค่าเฉลี่ยแล้ว เด็กผู้หญิงจะมีความสารถมากกว่าเด็กผู้ชายประมาณครึ่งปี (หมายถึงความสามารถนำหน้าไปครึ่งปี) ในการแก้ไขปัญหาที่ต้องทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ซึ่งทักษะดังกล่าวมาจากการสื่อสารที่ดีระหว่างกลุ่ม และการศึกษาที่ดีก็ต้องให้ความสำคัญกับส่วนนี้ด้วย

เลขาธิการของ OECD ได้กล่าวไว้ว่า “การพัฒนาทักษะด้านนี้ก็ต้องได้รับความร่วมมือจากพ่อแม่ผู้ปกครองด้วย ต้องอาศัยความร่วมมือระดับชุมชนเพื่อพัฒนาทักษะให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลให้คุณภาพชีวิตของพวกเขาดียิ่งขึ้น”

อย่างไรก็ตาม การวิจัยเมื่อปี 2012 ของ OECD เอง ก็ได้มีการค้นพบว่าในการแก้ปัญหาแบบเดียวนั้น เด็กผู้ชายจะทำได้ดีกว่าเด็กผู้หญิง และยังมีการวิจัยอื่นๆ ที่ค้นพบว่าเด็กที่ชอบเล่นกีฬาเป็นทีมก็จะมีทักษะในการทำงานเป็นกลุ่มในระดับที่ดี ส่วนเด็กที่ชอบเล่นวิดีโอเกมส์ก็จะมีทักษะด้านนี้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอีกด้วย

 

Source : Independent